ДОГОВОР ЗА ЧЛЕНСТВО
УСЛОВИЯ ЗА УПОТРЕБА НА ПАЗАРА

-------------------------------------------------------------------------

K.G.A. Интернешънъл ООД
Седалище: Виа Пере Тошев 2 / а - 2800 Сандански - Благоевград (България) - ДДС номер: BG204465696
 • Той създаде хоризонтален пазар, с автономни и самоуправлявани области, посветени на продажбата на рекламни артикули и услуги за търговски дейности.
 • Площта на сайта, посветен на продажбите, ще бъде представена на Клиента, по образец на физически магазин, в който Продавачът ще може да излага в „витрината“ · с пълна автономност и без ограничения своите традиционни и / или мултимедийни продукти;
 • Продуктите, които се продават, ще бъдат видими, разглеждани и заредени с количка;
 • K.G.A. Интернешънъл ООД ще извършва промоционални и разпространяващи дейности на продуктите за продажба на своя сайт, също чрез целенасочени прегледи и публикации на своите социални канали;
Гореспоменатото като неразделна, съществена и неразделна част от това споразумение между страните, посочени и съставени по-долу, е договорено и уговорено, както следва

1. Определения

 • За да позволят пълно разбиране и приемане на общите условия за членство, съдържащи се в този договор, следните условия имат значението, посочено по-долу:

Продавач (доставчик):

K.G.A. International LTD ·, което предоставя места за Продавачите да могат да продават своите продукти.

Продавач:

Предмет, който продава продукти и който подписва този договор с Дружеството K.G.A. International LTD ·, да използва услугите на последния.

Клиент:

Субектът, който има достъп до Пазара, без да прави разлика между правен характер и преследвана цел, се интересува от стоките и / или услугите на Продавача;

E-пазар:

Уебсайтът https://www.mystore016.com/bg, който създава срещата между търсенето и предлагането, като свързва Продавачите с Клиентите, заинтересовани от закупуване на стоки и / или получаване на услуги;

Общи условия:

Този договор, който урежда условията на членството на Продавача в Пазара;

Условия за ползване с потребителя:

Договорът, уреждащ отношенията между Продавача и Клиента, публикуван на Marketploace;

Съдържание:

Цялата информация относно Продавача и / или неговите продукти и / или услуги и елементи за представяне (например: описания, характеристики, цени и т.н.), публикувана на Пазара.

2. Обект

1. Продавачът възлага неизключителна задача на Управителя, който приема да постави Продавача във връзка, чрез Пазара, с гостуващите Клиенти, заинтересовани от закупуване на продукти, публикувани и предоставени от Продавача.

2. Този договор урежда условията за присъединяване към Пазара, като се разбира, че Управителят в никакъв случай не е договаряща страна по договора за продажба, сключен между Продавача и Клиентите.

3. Управителят си запазва правото да променя Общите условия. В този случай Управителят незабавно ще изпрати съобщение до Продавача, без да се засяга правото на последния да се откаже.

3. Използване на Пазара и методи за сключване на договора с Клиента

1. Всяка продажба между Клиента и Продавача не е предмет на настоящото споразумение. Задълженията, произтичащи от него, ще се поемат изключително от Продавача и няма да предполагат отговорност пред Управителя под който и да е профил.

2. Поръчката за покупка между Клиента и Продавача ще се счита за сключена, когато Клиентът, след като извърши плащането, получи чрез електронна поща официалното потвърждение на поръчката от Продавача, чрез Пазар.

3. След получаване на поръчката от Клиента, Продавачът се задължава да изпълни доставката на стоката с максимално старание и точност. За тази цел Продавачът се задължава стриктно да спазва публикуваните на Marketplace Условия за ползване, за да се счита за неразделна част от този договор. Нарушаването от страна на Продавача на задълженията, поети с Клиента, съдържащи се в Условията за ползване, ще доведе до законно прекратяване на това споразумение за членство. Мениджърът си запазва правото да извърши всякакви действия за защита на своите права, включително имидж.

4. Продавачът признава и гарантира, че в никакъв случай няма да сключва с Клиента договори, чийто предмет или задължения противоречат на приложимите законови разпоредби. В противен случай Управителят ще има право да прекрати този договор с незабавно действие. Ако Продавачът се съмнява във възможността да участва в конкретна услуга с Клиента, Продавачът се задължава да потърси предварително съгласие от Управителя.

4. Продавач, присъединяващ се към Пазара

1. Използването на Marketplace е разрешено само за възрастни. Всяко използване от непълнолетни лица предполага и предполага разрешение и надзор на родителите или на тези, които упражняват родителска власт или настойничество. всяко заглавие участва.

2. За да се присъедини към Пазара, Продавачът ще изпрати всички данни, поискани от Мениджъра по електронна поща, за да позволи попълването на търговското пространство, предоставено на Продавача.

3. Продавачът се задължава незабавно да уведоми Управителя за всички промени в горепосочените данни. Продавачът гарантира истинността и пълнотата на информацията, предавана на Управителя, и ще отговори директно на всички грешки, забравяне или неуспех в актуализацията.

4. Мениджърът ще изпрати на Продавача потвърждение за регистрация и съответните идентификационни данни чрез имейл съобщение до адреса, посочен от Продавача. С това съобщение Продавачът ще бъде уведомен за приемането на заявката си за присъединяване към Пазара. Следователно този договор ще се счита за сключен и ефективен, когато Продавачът получи приемане от Управителя.

5. След регистрация Продавачът ще получи идентификационни данни за вход на Пазара. Продавачът гарантира конфиденциалността на пълномощията, които се задължава да не съобщава на трети страни, като признава, че единственият ще отговаря за последствията от използването, дори измамно, на тези елементи и запазва изключителната отговорност за дейностите от всякакъв характер. са направени за тяхната сметка, като декларират, че обезщетяват и държат безобидни Управителя от всяко и / или всякакво искане, пряко или косвено, следва да се предяви срещу същото, поради нарушения на тяхната сметка.

6. Управителят предоставя на Продавача такъв личен достъп, който е непрехвърлим и непрехвърляем за целия период на членство в Пазара и за използване, ограничено до нуждите, произтичащи от изпълнението на този договор.

5. Съдържание, публикувано на Marketplace

1. Продавачът признава и приема, че поради представяне и ергономичност на Пазара, Съдържанието ще бъде представено в съответствие с инструкциите, посочени от Управителя

2. Продавачът се задължава да гарантира ефективната наличност на заглавията, предлагани за продажба в неговото пространство, така че да може незабавно да обработва поръчки, получени чрез Пазара.

3. Продавачът също така се задължава да актуализира каталога си, добавяйки нови публикации, така че офертата, предложена на Потребителите, да е винаги актуална.

4. Продавачът трябва да провери съответствието на Съдържанието, което ще бъде публично достояние, за да потвърди неговата точност и да открие всички грешки. При откриване на неточности, грешки и / или пропуски от какъвто и да е вид, Продавачът се задължава да ги коригира незабавно. По същия начин, ако Управителят трябва да бъде информиран за всяка грешка, която се появи на която и да е страница, свързана с Продавача, той незабавно ще информира Продавача, който от своя страна се задължава незабавно да направи необходимите промени и / или корекции. В случай на несъответствие поради грешка, Продавачът се задължава да разреши всички спорове, възникващи с Клиентите, свързани с тази неточна информация, и да информира Управителя.

5. В качеството си на домакин Marketplace, мениджърът не е задължен да наблюдава общото съдържание, подготвено от продавача, нито общото задължение за проучване на факти и обстоятелства, разкриващи незаконни дейности. Въпреки това, Мениджърът се задължава да изтрие всякакво съдържание, пуснато онлайн на Пазара от Продавача при просто искане на всеки, който споменава незаконния характер или факти и обстоятелства, които могат да разкрият този характер.

6. Продавачът предоставя на Управителя безплатно и за целия период на членството си лиценз за възпроизвеждане и представяне на всички Съдържания, публикувани от него на Пазара, Следователно Продавачът се задължава да не пречи по никакъв начин. възпроизвеждането и представянето на горепосочените Съдържания от Управителя.

6. Публикуване на потребителски оценки

1. Продавачът изрично упълномощава Управителя да публикува на Marketplace оценките и / или отзивите, изразени от Клиентите, и съответните коментари.

7. Задължения на Продавача

1. За целия срок на този договор Продавачът се задължава да:

 • Не копирайте, възпроизвеждайте, изтегляйте, преиздавайте, продавайте, разпространявайте или не препродавайте всяка услуга, предоставена от Оператора чрез Marketplace, всякаква информация, текст, изображение, графика, видео, аудио, директория, файл, база данни, списък и / или съдържание, достъпно в Пазар. Използването на каквото и да е съдържание или материали на пазара за каквато и да е цел, различна от изрично разрешената в настоящото споразумение, е забранена. Освен това, Продавачът признава и признава, че Marketplace https://www.mystore016.com/bg и всички свързани с тях марки и отличителни знаци (например: уебсайт, приложение, марка и т.н.) са изключителна собственост на Управителя;

 • Използвайте Marketplace с единствената цел да използвате предлаганите в тях услуги и се ангажирайте да не публикувате, предавате и / или по друг начин разкривате чрез нея незаконно съдържание или в никакъв случай обидно, клеветническо, увреждащо неприкосновеността на личния живот или вулгарно съдържание, детска порнография и / или в противоречие с морала или които подтикват към престъпно поведение. Той също така се задължава да не публикува, предава и / или по друг начин да разкрива чрез Marketplace съдържанието, което включва или представлява реклама за други продукти и услуги, дори ако не се конкурира с предлаганите от Управителя;
 • Да не използват, разрешават или разрешават на трети лица да използват Пазара за действия срещу морал, обществен ред или с цел да тормозят спокойствието на другите, да навредят, нарушат или да се опитат по друг начин да нарушат тайната на кореспонденцията и във всеки случай да не използване по какъвто и да е начин на Пазара, за да извърши или насърчи извършването на незаконни действия от всякакъв вид;
 • Не публикувайте на Пазара информация, която е клеветническа, несправедлива или подвеждаща за други Продавачи и трети страни;
 • Възползвайте се от Пазара и услугите, както и сключвайте договори за покупка и продажба на продукти и / или услуги, така че да не нарушавате някой антитръстов закон и да не се държите по никакъв начин или да сключвате антиконкурентно споразумение, като например само чрез пример, това или онова се състои в определянето на цените между конкурентни фирми;
 • Използвайте Marketplace и всички услуги в съответствие с правилата на закона, правилата на договорите и саморегулиращите се кодекси, включително частните, независимо дали са публикувани или не на Marketplace.

2. Продавачът се задължава да предостави на Управителя цялата информация, поискана от последния с цел проверка на изпълнението на задълженията, посочени в тази клауза.

3. Неспазването на горепосоченото ще доведе до законно прекратяване на настоящото Споразумение от Управителя

8. Задължения на Управителя

1. Управителят се задължава винаги да поддържа Пазара актуален и функциониращ, с изключение на необходимите прекъсвания поради поддръжка или актуализиране или по друга техническа причина. Мениджърът няма да носи отговорност за прекъсвания и / или аномалии и / или недостатъци в системата за сигурност на предлаганата уеб услуга, когато това се дължи на причини, независими от нейната работа; точно както няма да носи отговорност по никакъв начин в случай, че Продавачът приеме, че е претърпял финансови или други вреди, от всякакъв характер, като пряка и / или косвена последица от използването на Пазара.

2. Мениджърът се задължава да популяризира платформата MYSTORE016 в уеб каналите, така че да бъде видима за все по-широка аудитория.

3. Управителят се задължава да предостави на Продавача достъп до Пазара и всички приложения, свързани с него.

4. Операциите по поддръжката, които могат да попречат на връзката с Пазара, ще бъдат незабавно съобщени на Продавача, с изключение на случаите, в които са необходими интервенции, които поради особената си спешност не позволяват да се посочи горепосоченото известие.

5. Разходите за връзка с телематичната мрежа, както и тези, свързани с компютърно и телематично оборудване, софтуерни програми и всякакъв друг инструмент или средства, необходими за свързване към Пазара, са пълна и изключителна отговорност на Продавача.

9. Такси

1. Като такса за присъединяване към Пазара, Продавачът се задължава да заплати на Управителя следните такси срещу подходяща данъчна документация:

а) - Фиксирана годишна такса за активиране на сметка на продавач за видимост на портала и търговски продажби, услуги, обработка на плащания / касови дейности, равна на 00,00 евро ДДС с обратно начисляване - член 21, параграф 2 / Закон за ДДС

б) - Комисионна признава на управителя за продажбата, 15% върху стойността на продукта, ДДС в обратна такса - член 21, параграф 2 / Закон за ДДС

10. Плащане от страна на потребителя

1. Клиентът ще заплати общите такси, дължими на Продавача за покупка на стоки и / или услуги директно през Пазара.

2. Управителят ще плати в рамките на 14 дни (време, установено за правото на отказ), директно към онлайн сметката на Продавача, таксите за закупуване на стоки и / или услуги, платени от Потребителите по време на покупката, нетно от комисионните, установени по-горе, дължими до мениджъра и разходите за доставка, когато са налице, съгласно счетоводното резюме, което ще бъде изпратено заедно с плащането.

11. Гаранции

С подписването на настоящото Споразумение Продавачът гарантира, че:

1. е собственик на всички права, свързани с публикуването и продажбата на произведенията, като освобождава Управителя от всякакви действия за прибягване и / или искане за щети от автора или от всеки друг, който може да иска права върху самото произведение;

2. цялата предоставена от същата информация и документи е вярна и истинска и следователно ще държи Управителя и Клиентите безобидни и обезщетени от всякакви щети, загуби, разходи, разходи и / или чест, които могат да възникнат от неточността или неистинността на информацията и предоставените документи;

3. ще държи безобидни и безобидни както Управителя, така и Клиентите от всякакви щети, загуби, разходи, разходи и / или такси или последствия, произтичащи от дейността, извършена от същата, без изключение;

12. Спазване на условията за членство и проверки

1. С подписването на настоящото споразумение Продавачът се задължава изцяло да спазва настоящите Общи условия за целия срок на валидност и декларира пълното си и пълно приемане на същото, след като се присъедини към Пазара.

2. Управителят изрично си запазва правото да проверява спазването на условията за приемане, като иска всякаква допълнителна информация от продавача, която последният се задължава да предостави отсега нататък, при санкция на прекратяване по закон на настоящото споразумение.

3. Ако Продавачът не спазва условията за приемане, към момента на подписване на настоящото споразумение или впоследствие или същото прави неверни декларации относно същите условия, мениджърът си запазва правото да прекрати настоящото споразумение с незабавни последици, във всеки случай, без да се засяга правото на обезщетение за всяка вреда.

4. Управителят си запазва правото да предприеме правни действия срещу Продавача, ако липсата на Условията на същите, предвидени в този договор, или неверните декларации, направени от Продавача, причиняват или могат да причинят щети на мениджъра, на Пазара , на клиенти или на други съпътстващи теми.

13. Реклама на пазара

Управителят си запазва правото, по свое усмотрение, да пуска реклами на Пазара, съвместими с извършената дейност, както и връзки към други сайтове, които отговарят на задълженията, посочени в настоящите Общи условия.

14. Прехвърляне на настоящото споразумение

1. Продавачът не може по никакъв начин и под каквато и да е форма да прехвърля това Споразумение на трети страни, дори частично, без писменото съгласие на Управителя.

2. Управителят изрично си запазва правото да прехвърли, срещу заплащане или безплатно, на лизинг, изцяло или частично, Пазара на трети страни или да им предостави всякакви права, свързани със самия Пазар.

3. В случай, че Управителят възнамерява по свое усмотрение да се възползва от опцията, посочена в предходната точка, той ще уведоми Продавачите чрез директна комуникация, с препоръчано писмо с обратна разписка или СИК или чрез публикуване в конкретен раздел на Пазара.

15. Отказ от отговорност за мениджъра

1. Мениджърът е освободен от всякаква отговорност към марките и всяка друга право на продуктите или изображенията, публикувани от Продавача на Пазара, тъй като самият Продавач отговаря за това, което се публикува и продава в платформата и е гарант за неговата легитимност

2. Управителят няма да носи отговорност за преки или косвени, случайни или последващи вреди, като загубени печалби, загуба на бизнес и / или търговски възможности и всичко, което може да възникне от управлението на Пазара и от предоставяните услуги, в случай на грешки, пропуски и неточности в предадените данни дори в случай на прекъсвания, спиране, закъснения и аномалии в управлението на Пазара и при предоставянето на услуги, дори ако произтичат от технически проблеми, освен ако не са пряко и незабавно свързани с злонамерено или грубо небрежно поведение на същото.

3. Управителят няма да носи отговорност за преки или косвени, случайни или последващи вреди, като загубени печалби, загуба на бизнес и / или търговски възможности и всякакви други щети, които могат да възникнат от компютърни прониквания или друго незаконно нахлуване или използване на данни от неоторизирани трети страни, както и от търговски измами или друго неправилно или нелегитимно поведение от дружествата членки, освен ако не са пряко и незабавно свързани с злонамерено или грубо небрежно поведение на Управителя.

4. При никакви обстоятелства Мениджърът няма да носи отговорност във връзка с щети, произтичащи от неизправността на Пазара, пряко или косвено причинени от поведението или пропуските на доставчика на хостинг.

5. В никакъв случай Управителят не носи отговорност за изпълнението на задълженията, произтичащи от договорите, сключени от Продавача с други участващи страни или с Клиентите.

6. Продавачът се задължава да обезщети и задържи безобидния Управителя от всяко и / или което и да е право или иск, произтичащ, дори извънсъдебно, от такова поведение или, във всеки случай, в резултат на използването на Пазара и / или възможните му приложения

16. Отговорност на Продавача

1. Продавачът се задължава да обезщети и задържи безобидния Мениджър от всяко и / или което и да е право или претенция, които могат да бъдат предявени срещу него във връзка със задълженията, които Продавачът е поел да изпълни спрямо Клиента.

2. Продавачът поема цялата и по-голяма отговорност за съдържанието, предоставено от същото и публикувано на Marketplace. Следователно, Мениджърът в никакъв случай не носи отговорност за грешки, пропуски и неточности в данните, въведени на Пазара от Продавача и / или други Продавачи.

3. Ако възникнат спорове между Продавачи и Клиенти и / или трети лица и следователно юридически действия се предприемат срещу мениджъра от Продавачите и / или трети лица, Продавачът се задължава да компенсира Управителя на претърпените щети поради такива действия, ако са причинили пряко или косвено, чрез възстановяване на всички направени разходи, включително юридически.

17. Защита на образа на Управителя

Продавачът, без да се засягат другите задължения, възложени му с настоящото споразумение, изрично се задължава:

1. оперирайте на Пазара, спазвайки най-високите стандарти за коректност и професионализъм и във всеки случай се въздържайте от всякакви действия, инициативи или поведение, които могат да бъдат или да станат неудобни или да навредят на имиджа или репутацията на Управителя или да причинят дискредитиране или предразсъдъци в същото;

2. да гарантира, че неговите ръководители, сътрудници, служители, подчинени, представители и всеки, който участва в дейности, извършени съгласно настоящото споразумение, да се въздържат от всякакви действия, инициативи или поведение, посочени в предходния параграф.

18. Продължителност и изтегляне

1. Това Споразумение има фиксиран срок от 12 месеца и ще влезе в сила от момента, в който Продавачът получи потвърждение за регистрация и достъп до своя онлайн магазин в рамките на Пазара (член 4, точка 4)

2. Страните могат да се оттеглят по всяко време с предизвестие от 30 дни, да бъдат съобщени с препоръчано писмо с обратна разписка или чрез заверена електронна поща.

3. Отказът, упражняван от Управителя, няма да доведе до плащане на неустойка и / възстановяване и / или обезщетение и / или обезщетение в полза на Продавача, без да се засяга правото на Мениджъра на обезщетение за всички щети, които последният може да претърпи поради прекратяването. от Договора и без да се засяга задължението на Продавача да плати на Управителя, дори и след прекратяването му, всяка дължима сума поради неспазването на настоящите Общи условия.

19. Поверителност

1. С изключение на задълженията за разкриване, наложени от приложимите (италиански) законови разпоредби или от разпоредби на компетентните органи, Продавачът се задължава да го спазва строго поверително и поверително, да не разкрива на трети лица и да не използва, с изключение на това, което строго необходима за целите на изпълнението на Общите условия, посочени в настоящото споразумение, всички данни или информация, за които е станала известна или просто са били узнати под каквато и да е форма и / или при всякаква поддръжка по повод и / или във функция на договаряне, подписване и / или изпълнение на настоящото споразумение.

2. Следователно Продавачът се задължава да не съобщава и не разкрива по време на настоящото Споразумение и дори след неговото прекратяване по никакъв начин и по какъвто и да е начин, поверителната информация (посочена в предходния параграф) от която наясно.

3. Продавачът се задължава, също съгласно чл. 1381 от Гражданския кодекс, за да се гарантира, че всички трети страни, на които посочената по-горе конфиденциална информация ще бъде предоставена за изпълнение на общите условия, посочени в настоящото споразумение, включително нейните служители, действат при спазване на горепосочените задължения за поверителност.

4. Нарушаването, дори частично, на горепосочените задължения, в допълнение към предоставянето на Управителя на правото да прекрати настоящото Споразумение с незабавно действие, без задължение за уведомяване или обезщетение, ще доведе до правото на Управителя на обезщетение за щета.

20. Изрично клауза за прекратяване

1. Без да се засяга каквото и да е обезщетение за вреди, настоящото споразумение ще бъде прекратено със закон съгласно чл. 1456 от Италианския граждански кодекс в случай, че Продавачът трябва да наруши дори едно от следните задължения: заплащане на таксите, при необходимост, използване на Пазара и методи за сключване (включително навременната доставка на стоките) от продажбата на Клиента, задължения на Продавача, Спазване на условията за приемане и проверка, прехвърляне на този договор.

2. При настъпване на някое от събитията, посочени в предходната точка, прекратяването на договора влиза в сила от момента на получаване от Продавача на съобщение с препоръчано писмо с обратна разписка или чрез СИК, съдържащо оплакването за неизпълнение и намерението на Управителя да се възползва от тази клауза за изрично прекратяване.

21. Приложимо право и компетентен съд

1. Настоящото споразумение се урежда изключително от италианското законодателство, също в съответствие с разпоредбите на чл. 3 от Римската конвенция от 19 юни 1980 г. относно приложимото право към договорните задължения.

2. Всички спорове, които могат да възникнат във връзка с тълкуването, валидността и изпълнението на това споразумение, ще бъдат прехвърлени на изключителната юрисдикция на Съда на Сандански (България), мястото, където управителят има седалище, като всеки различен се разбира от консенсус правило за съдебна компетентност.

22. Заключителни клаузи

1. Настоящото споразумение представлява единственото споразумение между страните по отношение на въпросите, изложени и описани в него. Това споразумение анулира и заменя всяко предходно дело, документ, писмено и / или устно споразумение между страните по същите въпроси, уредени в него, имащи обща ефективност и стойност.

2. Недействителността на една или повече клаузи или параграфи, съдържащи се в настоящото споразумение, няма да засегне останалите разпоредби на договора или част от него. В случай че една или повече от тези клаузи или параграфи са обявени за невалидни с окончателно решение, постановление или изречение, това споразумение ще се тълкува така, сякаш такива невалидни клаузи или точки не са включени.

3. Общите условия, посочени в настоящото споразумение, остават валидни и ефективни дори в случай, че Управителят реши да продаде, безплатно, наеме или отдаде под наем Пазара на трети страни или да им предостави всяко право, отнасящо се до самия Пазар.

4. Всяка промяна на настоящото споразумение няма да бъде валидна и задължителна, освен ако не произтича от писмен акт, подписан от всяка от страните.

Прочетете, одобрете и подпишете (вмъкване на чека за одобрение на онлайн договора)

За специално одобрение, съгласно и за целите на чл. 1341 куб.см. от клаузите: използване на Пазара и методи за сключване (включително навременната доставка на стоките) от продажбата на Клиента, Съдържание, публикувано на Пазара, Участие на Продавача в Пазара, Продължителност и оттегляне, задължения на Продавача, Гаранции, Спазване на Условия за приемане и проверка, Прехвърляне на това Споразумение, Отказ от отговорност за Мениджъра, Отговорност на Продавача, Защита на образа на Управителя, Конфиденциалност, клауза за изрично прекратяване, Приложимо законодателство и Компетентност.

САНДАНСКИ (България) - 07 октомври 2022 г